Là người đầu tiên thích điều ước này
Là người đầu tiên muốn có điều ước này
Là người đầu tiên đạt được điều ước này

Тайяки.

Тайяки.
Thêm:
2017-05-01 14:09:10
1
Tôi cũng muốn nó
Thích
1
Tôi có điều này
Dự trữ
Bạn cũng nên thích điều này