Là người đầu tiên thích điều ước này
Là người đầu tiên muốn có điều ước này
Là người đầu tiên đạt được điều ước này

Перестать быть сладкоежкой и уметь НЕ ЖРАТЬ БЕЗ КОНЦА.

Thêm:
2017-05-15 08:09:05
1
Tôi cũng muốn nó
Thích
Tôi có điều này
Dự trữ