Là người đầu tiên thích điều ước này
Là người đầu tiên muốn có điều ước này
Là người đầu tiên đạt được điều ước này

❀ ❀ ❀

Thêm:
2017-05-15 08:10:14
1
Tôi cũng muốn nó
Thích
Tôi có điều này
Dự trữ
Bạn cũng nên thích điều này