Là người đầu tiên thích điều ước này
Là người đầu tiên muốn có điều ước này
Là người đầu tiên đạt được điều ước này

Aaaah...

Thêm:
2017-05-15 08:10:41
1
Tôi cũng muốn nó
Thích
Tôi có điều này
Dự trữ
Mua ngay bây giờ
Bạn cũng nên thích điều này