Là người đầu tiên thích điều ước này
Là người đầu tiên muốn có điều ước này
Là người đầu tiên đạt được điều ước này

Всё о счетах бухгалтерского учета (2-е издание) – Любовь Минаева и Тамара Беликова

Thêm:
2019-04-26 09:55:04
Книга предназначена для тех, кому необходимо за короткий срок научиться пользоваться счетами бухгалтерского учета. На примерах бухгалтерских проводок легко прослеживается весь процесс хозяйственной деятельности организации: о…
2019-04-26 09:55:04
1
Tôi cũng muốn nó
Thích
Tôi có điều này
Dự trữ
Mua ngay bây giờ